معرفی رئیس دانشگاه


نام‌ و نام‌ خانوادگي ‌: حاتم معروف

تاريخ‌ و محل‌ تولد : 1353 ؛ استان آذر بايجان غربی ؛ شهرستان نقده

محل‌ كار : دانشگاه آزاد اسلامی ؛ واحد پيرانشهر

سمت ‌: عضو هيات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحدمياندوآب

رتبه علمي : مربی پايه 9


   

سوابق سياسی : دبير تشکل اسلامی - سياسی اساتيد ( ميثاق ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد مياندوآب درطی چهار سال گذشته

مدرک تحصيلی : دكتري‌ زراعت‌ ( فيزيولوژی گياهان زراعتی ) از دانشگاه‌ آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات خوزستان و حائز رتبه 2 در آزمون دکترای سراسری دانشگاه آزاد اسلامی


عناوين رساله‌هاي تحقيقاتي:

 • كارشناسي ارشد : بررسی ميزان بهره وری آب ( Water Productivity ) در ارقام مختلف شبدر زير زمينی
 • دكتري : بررسی و مطالعه اکوفيزيولوژيک نظام های زراعی در ديم زارهای شمال غرب کشور
دوره های آموزشی :
 • مديريت‌ كشاورزي‌ به مدت‌ 20 روز، مركز آموزش كشاورزي ؛ كرج ‌، سال‌ 1385
 • آموزش سرشماري عمومي كشاورزي به مدت10 روز ؛ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه ‌، تهران‌ ، سال‌ 1386
 • حفاظت محيط زيست به مدت 18 روز ، دانشگاه مهاتما گاندی ؛ احمد آباد هندوستان ؛ سال 2010
 • آشنايي با تعليم و تربيت 1 ؛ 2 و 3 به مدت 76 ساعت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
 • کاربرد تکنولوژی آموزشی در کلاس به مدت 3 روز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مياندوآب
 • نحوه ارائه سخنرانی در جمع به مدت 2 روز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مياندوآب
 • آشنايی با روش های مدرن کاشت ؛ داشت و برداشت کلزا به مدت 4 روز در وزارت جهاد کشاورزی
سوابق کار:
 • از سال 1380 تا سال 1383 استاد مدعو بصورت حق التدرس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مياندوآب و دانشگاه پيام نور
 • از سال 1383 تا هم اکنون عضو هيات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مياندوآب
 • از سال‌ 13876 لغايت‌ 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات خوزستان _ دانشجوی دوره دکترای تخصصی ( PH.D )
 • از سال‌ 1388 لغايت‌ 1389 مسئول‌ مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مياندوآب
 • ااز سال‌ 1380 لغايت‌ هم اکنون مسئول آموزش نيروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مياندوآب
 • از سال‌ 1386 لغايت‌ 1389 مسئول آموزش کلاس های ترويج و آموزش مروجين کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربايجان غربی
 • از سال 1389 تا هم اکنون دبير تشکل اسلامی _ سياسی ميثاق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مياندوآب
فعالبت های آموزشی:
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد مياندوآب از سال 1380 لغايت 1383 تدريس دروس عمليات کشاورزی ؛ اکولوژی و هوا و اقليم شناسی
 • دانشگاه پيام نور شهرستان اشنويه از سال 1389 لغايت 1390 تدريس دروس فيزيولوژی گياهی 1؛ 2 و 3 و رشد و نمو گياهی
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد مياندوآب از سال 1383 هيات علمی تمام وقت و بورسيه دکترا ؛ تدريس دروس فيزيولوژی گياهی ؛ زراعت نباتات علوفه ای ؛ هوا و اقليم شناسی کشاورزی ؛ اکولوژی گياهی
پايان نامه دانشجوئي ( استاد راهنما و مشاور ) :
 • فيضی ؛ مهدی ؛ 1390 . بررسی تنوع ژنتيکی برای تجمع کربوهيدرات های محلول درآب بعد از مرحله هاردنينگ و ارتباط آن با Lt50 در ژنوتيپ های مختلف جو ؛ دانشگاه تبريز
 • طهماسبی ؛ مريم ؛ 1391 .بررسی ميزان بهره وری آب در ارقام مختلف يونجه های يکساله ؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
 • خلوت ؛ فرشيد ؛ 1391 . بررسی اثر کود فسفات بارور 2 و اسيد استيک بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود زراعی ؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
 • وليزاده ؛ سميرا ؛ 1390 . بررسی اثر تاريخ کاشت و کود زيستی فسفات بارور2 بر عملکرد و پويايي جمعيت علف های هرز در زراعت نخود در شرايط آب و هوايی شهرستان نقده ؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
 • نوری ؛ حکيمه ؛ 1390 . بررسی اثر پيرودکسين و کود بارور 2 بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود زراعی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
 • اکبری ؛ صابر ؛ 1389 . اثر تاريخ کاشت بر علکرد عدس قزوين در زراعت ديم . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات تهران
 • نبی يار ؛ امير ؛ 1392 .بررسی اثر پولی اتيلن گلايکول PEG بر جوانه زنی بذور گندم تحت تنش خشکی ؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
ارائه مقالات در همايش‌هاي علمي داخلي و خارجي :
 • بررسی ميزان بهروه وری آب (( Water Productivity در ارقام مختلف شبدر زير زمينی ؛ تهران ؛ 1384 . دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران ؛ اولين کنکره بهبود و توسعه زراعت گياهان علوفه ای در کشور .
 • اثر تاريخ کاشت و رقم بر عملکرد اقتصادی ارقام مختلف کلزا در شهرستان اشنويه ؛ 1384 . خوی ؛ دانشگاه آزاد اسلامی ؛ همايش منطقه ای توانمندی های کشاورزی کشور
 • راهکارهای عملی افزايش ميزان بهره وری آب در زراعت ؛ 1386 . اولين همايش منطقه ای توانمندی های کشاورزی شمالغرب کشور
 • فوائد تغذيه از منابع پروتئينی آبزيان بر سلامت جوامع انسانی ؛ 1390 . اولين جلسه هم انديشی سازمان جهاد کشاورزی و شبکه بهداشت و درمان اذربايجان شرقی ؛ ملکان ؛ جهاد کشاورزی
 • اعتياد در محيط های آموزشی و راهکارهای کنترل آن ؛ 1390 ؛ اشنويه ؛ اداره ارشاد اسلامی ؛ اولين همايش ملی پيشگيری از اعتياد در استان آذربايجان غربی
 • چالش‌هاي پيش رو در استفاده بهينه از منابع پايه در زراعت ديم . 1385. همايش علوم خاك ايران ، تهران ؛ دانشگاه تربيت مدرس .

 • Maarouf , H , 2010. Climate change and yield of crop plant. India. 1 the international conference about Climate change and global warming. Ahmad abad. 11_ 13 march.
انتشارات :
 • معروف ؛ حاتم ؛ 1384 . بررسی ميزان بهروه وری آب در گياهان علوفه ای ؛ اولين همايش ملی گياهان علوفه ای کشور ؛ تهران ؛ انتشارات دانشکده کشاورزی
 • معروف ؛ حاتم ؛ 1387 . راهکارهای عملی افزايش بهره وری آب در کشاورزی ايران ؛ مجله چاليشانلار سازمان جهاد کشاورزی استان آذربايجان غربی شماره 33 .
 • معروف ؛ حاتم ؛ حيدری شريف آباد ؛ حسين ؛ نورمحمدی ؛ قربان و محمد جواد ميرهادی ؛ 1385 . مطالعه و بررسی بهره وری آب ( Water Productivity ) در شبدر زير زمينی ؛ مجله خشکی و خشکسالی کشاورزی ؛ شماره 16 .
 • معروف ؛ حاتم ؛ 1386 . جزوه‌ درسي‌ اكولوژي ‌؛ انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مياندوآب
 • معروف ؛ حاتم ؛ 1387 . جزوه‌ درسي‌ هوا و اقليم شناسی کشاورزی ‌؛ انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مياندوآب
 • معروف ؛ حاتم ؛ 1389 . جزوه‌ درسي‌ فيزيولوژی گياهی ‌؛ انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مياندوآب
 • معروف ؛ حاتم و همکاران 1387 ؛ اثر تقسيط و ميزان مصرف کودهای نيتروژنه بر عملکرد اقتصادی کلزا در دشت اشنويه ؛ مجله صنعت روغن نباتی کشور
 • معروف ؛ حاتم و قربان نور محمدی ؛ 1391 . انديشه های نوين در کشاورزی ؛ تهران انتشارات راه دانش ؛ زير چاپ ( کتابی برای تدريس در مقطع کارشناسی ارشد درس مباحث نوين در کشاورزی )

 • Maarouf, H, 2010. Climate change and yield of crop plant. India. 1 the international conference about Climate change and global warming. Ahmad Abad
طرحها و پروژه‌هاي مهم تحقيقاتي اجرا شده و در دست اجرا :
 • مطالعه اثر تاريخ کاشت بر عملکرد اقتصادی نخود جم در زراعت ديم
 • بررسی اثر تاريخ کاشت و رقم بر عملکرد اقتصادی کلزا در شرايط آب و هوايی شهرستان اشنويه
 • بررسی اکوفيزيولوژيک نظام های زراعی در ديم زارهای شمالغرب کشور
 • تعيين الگوی بهينه کاشت در ديم زارهای شمالغرب کشور