کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- مالیه و بودجه عمومی*
کارشناسی ارشد علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتدایی*
مهندسی برق*
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر*
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت*
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک*
کارشناسی ناپیوسته معماری*
کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر*
کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی و علوم ورزشی*
کارشناسی پیوسته علوم قضایی*
کارشناسی پیوسته حقوق - ورودی های 95 و ماقبل*
کارشناسی پیوسته ی حقوق - وروردی های 96 به بعد
کاردانی ناپیوسته مدیریت دولتی*
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی*
کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران*
کاردانی پیوسته برق - الکتروتکنیک*
کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری*
کاردانی پیوسته حسابداری*
کاردانی ناپیوسته حسابداری*
کارشناسی ناپیوسته حسابداری*
کاردانی آموزش ابتدایی ورودی نیمسال اول - *
کاردانی آموزش ابتدایی ورودی نیمسال دوم - *
کارشناسی ناپیوسته آموزش ابتدایی ورودی نیمسال اول -*
کارشناسی ناپیوسته آموزش ابتدایی ورودی نیمسال دوم -*
کاردانی پیوسته تربیت بدنی *
کاردانی پیوسته علوم زراعی و باغی - تکنولوژی تولیدات گیاهی*
کاردانی پیوسته ساختمان - کارهای عمومی ساختمان*