فرم های مربوط به پایان نامه کارشناسی ارشد


فرم شماره 1 - چارت تصویب پروپوزال

فرم شماره 2 - فرم عدم تکرار موضوع پایان نامه-استعلام از ایرانداک و سیکا

فرم شماره 3- فرم موضوع پیشنهادی

فرم شماره 4 - پروپوزال

فرم شماره 5 - فرم آیین نامه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم شماره 6- فرم گزارش پیشرفت کار

فرم شماره 7 - چارت روند برگزاری جلسه دفاع

فرم شماره 8 - فرم تسویه حساب قبل از دفاع

فرم شماره 9 - فرم شرکت دانشجو در سه جلسه دفاعیه

فرم شماره 10- فرم اعلام برگزاری جلسه دفاع از پايان نامه

فرم شماره 11 - فرم تحویل پایان نامه به استاد و کتابخانه

فرم شماره 12 - فرم اصالت اثر

  فرم های مربوط به مقاطع کاردانی و کارشناسی


فرم های کار آموزی (فرم های 1و2و 3) به انضمام نحوه نگارش آن

فرم معرفی نامه کارآموزی

فرم پیشنهاد موضوع پروژه پایانی (مقاطع کاردانی و کارشناسی)

*-نحوه نگارش پروژه پایانی نوع تحقیقی *-کاردانی نرم افزار کامپیوتر

*- نحوه نگارش مستندات پروژه ی نرم افزار نوع پیاده سازی *-کاردانی و کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر

*- نحوه نگارش مستندات پروژه *- کارشناسی ناپیوسته برق