اداره امور فارغ التحصیلان


نام‌ و نام‌ خانوادگي ‌: سلیمان کاک ممی

سمت ‌: کارشناس امور فارغ التحصیلان

تحصیلات ‌: کارشناس ارشد مهندسی معدن

شماره تماس ‌: 044-44232477


وظایف ومسئولیت ها

 • بررسي كارنامه هاي ارسالي از اداره امتحانات
 • دريافت مدارك لازم طبق بخشنامه همراه تسويه حساب براي صدور گواهينامه موقت
 • ثبت پرونده های ارسالی از آموزش با قید تاریخ تحویل
 • بررسی پرونده های مشمولین ، درج تاریخ فراغت و ارسال به نظام وظیفه
 • ثبت دانشنامه ها پس از تائید سازمان مرکزی
 • الصاق عكس و تمبر پس از آماده شدن
 • واحد تأييد مي شود و به امضاي معاونت محترم دانشجويي و رياست محترم واحد مي رسد .
 • کنترل نهایی CD اطلاعات جهت ارسال به سازمان جهت تأييد نهايي
 • معرفي فارغ التحصيلان مشمولين به حوزه نظام وظيفه و دريافت مدارك و صدور مدرك قبل از دريافت
 • كارت پايان خدمت
 • صدور ريز نمرات جهت ترجمه براي وزارت امور خارجه
 • پاسخ دهي به نامه هاي ادارات مختلف اعم از تأييديه و ريز نمرات
 • انجام جشن فارغ التحصيلان برابر فارغ التحصيلان هرسال و ارسال دعوت نامه
 • دريافت و تحويل مدرك موقت و دانشنامه
 • ارسال صورتجلسه تصرف گواهي موقت و دانشنامه هرماهه به سازمان مركزي
 • ثبت دانشنامه در دفاتر مخصوص جهت تحويل به فارغ التحصيلان
 • تهيه آمار فارغ التحصيلان به تفكيك از بدو تأسيس تا به امروز

  مدارک و مراحل لازم جهت صدور گواهی فراعت از تحصیل
 • توجه :
 • باستناد بند 17 بخشنامه شماره 162131/34 مورخ 31/4/89 سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي، تحويل مدرك فارغ التحصيلي اعم از گواهينامه موقت، دانشنامه و يا ريز نمرات تنها به فرد فارغ التحصيل و يا كسانيكه از فارغ التحصيل وكالت نامه رسمي به همراه داشته باشند امكان پذير است.
 • نكته مهم جهت آقايان:
 • روشن بودن وضعيت نظام وظيفه مبني بر ارائه كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت الزامي مي باشد:
 • درصورت سرباز بودن ارائه گواهي اشتغال به خدمت از يگان خدمتي با ذكر تاريخ شروع و اتمام خدمت .
 • دانشجويان مشمول در حال تحصيل در مقطع ارشد و دكتري با ارائه گواهي اشتغال به تحصيل با ذكر شماره معافيت تحصيلي صادره از حوزه نظام وظيفه.

 • مراحل صدور گواهينامه پايان تحصيلات:
 • دانشجويان محترم بايستي در ترم آخر با مراجعه به بايگاني دانشكده از تكميل بودن پرونده خود مطلع شوند كه شامل(اصل مدرك ما قبل و تاييد يه تحصيلي مدرك ما قبل مي باشد)
 • دانشجويان عزيز در ترم آخر بايستي مدارك زير را آماده نمايند و پس از ارسال كارنامه توسط امتحانات رشته مربوط به اداره فارغ التحصيلان تحويل دهند.
 • 1- سه قطعه عكس پشت نويسي شده 4*3
 • 2- كپي آخرين مدرك تحصيلي با مهر بايگاني(اصل مدرك بايستي در پرونده باشد)
 • 3- كپي شناسنامه وكپي كارت ملي پشت و رو
 • 4- كپي پايان خدمت يك برگ پشت و رو
 • 5- دو قطعه تمبر ده هزار ريالي كه در شعبه بانك ملي موجود است
 • 6- فيش به حساب سيبا 0104460446004 بانك ملي با كپي مبلغ كارشناسي 11000تومان ، ارشد 13000 تومان كارداني 5500 تومان ،دكتري حرفه اي و تخصصي 22000 تومان )
 • 7- كپي و اصل فيش به حساب سيبا 0104460446004 بانك ملي به مبلغ 5500 تومان
 • 8- درخواست ريز نمره با تاييد معاونت دانشجويي
 • 9-فتوكپي اصل مدرك تحصيلي (دانشنامه تحصيلي )

  دستورالعمل صدور گواهينامه و دانشنامه المثني
 • الف- مدارك مفقود شده
 • · اخذ تعهد از فارغ التحصيل مبني بر عودت مدرك به دانشگاه در صورت پيدا شدن وقبول مسئوليت سوء استفاده از مدرك مربوطه
  · اعلام مفقود شدن مدرك به سازمان مركزي توسط دانشگاه
  · انجام تشريفات مربوط به اعلام مفقود شدن مدارك
  · اخذ هزينه هاي مرتبط با صدور المثني
  · تنظيم وارسال مدرك لازم جهت صدور مدرك المثني از سوي واحد به سازمان
 • ب- مدرك آسيب ديده وغيرقابل استفاده
 • · ارايه اصل مدرك آسيب ديده به واحد دانشگاهي كه غير قابل استفاده بودن آن به تشخيص وتاييد واحد دانشگاهي برسد.
  · درخواست صدور المثني با ذكر علت آسيب ديدگي مدرك توسط فارغ التحصيل
  · پرداخت هزينه صدور مدرك
  لازم به ذكر است صدور مدرك المثني به هر علت تنها يكبار انجام مي گيرد ومجددا مدرك ديگري صادر نخواهد شد.